АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки «Академія» станом на 31.12.2014 року,що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг м. Вінниця 2015 рік

 

Адресат: Голові правління кредитної спілки «Академія»
Лемешковій Валентині Степанівні
та членам кредитної спілки
Ідентифікаційний код юридичної особи 25508053
21017, м. Вінниця, вул. Гонти, 37
Е-mail: ksakademiya@mail.ru

1. Основні відомості про кредитну спілку
Назва: Кредитна спілка «Академія»
Юридична адреса: 21017, м. Вінниця, вул. Гонти, 37, тел. 62-23-24
– поточний рахунок 26502000000089 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк», МФО 300614, м. Київ (Вінницьке відділення);
– поточний рахунок 26504001077996 відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 302786 у м. Вінниці;
– депозитний рахунок 26512004077996 відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 302786 у м. Вінниці;
– депозитний рахунок 26513217948001 відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937 у м. Вінниці;
– ідентифікаційний код 25508053.
Кредитна спілка заснована і діє згідно з угодою про заснування кредитної спілки «Академія» від 27.05.1999 року. Свою діяльність спілка здійснює на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», інших Законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Кредитна спілка «Академія» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Статут кредитної спілки «Академія» у новій редакції затверджено рішенням чергових загальних зборів (протокол №15 від 24.03.2009 року) та зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради Вінограй Іреною Володимирівною 09.04.2009 року, номер запису 1174105007000334.
Останні зміни і доповнення до Статуту затверджено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки (протокол №17 від 18.05.2011 року) та зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комітету Вінницької міської ради Кузьміною Оленою Володимирівною 26.06.2011 року, номер запису 1 174 105 0010 000334.
Свідоцтво про державну перереєстрацію юридичної особи серія А01 № 520944 видане Виконавчим комітетом Вінницької міської ради 29.10.2008 року, реєстраційний номер 11741070006000334).
Кредитна спілка «Академія» зареєстрована в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 20.07.2004 року, про що отримано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС №397 (реєстраційний номер 14100639 від 20.07.2004 року).
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20186880 від 02.03.2015 року основним видом економічної діяльності за КВЕД є надання кредитів (64.92.).
Чисельність працівників кредитної спілки станом на 31.12.2014 року становить 13 чоловік.
Кредитна спілка має два відокремлених підрозділи:
– Літинське відділення №1 КС «Академія» – 22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Дзержинського, буд. 66.
– Хмільницьке відділення №2 КС «Академія» – 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, пл. Перемоги, буд. 3, офіс 7.
Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність спілки у періоді, що перевіряється були:
– голова правління – Лемешкова В.С.
– головний бухгалтер – Гуменна Л.І.
і’й\
2. Звіт щодо фінансової звітності та звітних даних
2.1.Вступ
Аудиторська фірма «Служба аудиту» на підставі договору №41-14 від 29.12.2014 року провела аудиторську перевірку фінансових звітів та звітних даних кредитної спілки «Академія», що включають:
фінансова звітність кредитної спілки складена відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України за 2014 рік у складі:
– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2014 року;
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2) за 2014 рік;
– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма №3) за 2014 рік;
– Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2014 рік;
– Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) за 2014 рік.
спеціальна звітність кредитної спілки складена відповідно до Розпорядження № 177 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 року «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» та чинного законодавства України за 2014 рік у складі:
– Загальна інформація про кредитну спілку (Додаток №1 );
– Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток №2);
– Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток №3);
– Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток №4);
– Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (додаток №5);
– Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток №6);
– Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток №7);
– Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток №8).
2.2. Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації:
– у річній фінансовій звітності за 2014 рік у відповідності до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а саме Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
– у річних звітних даних за 2014 рік у відповідності до вимог Розпорядження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг від 25.12.2003 №177 «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів на підставі яких вони складаються;
Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансовій звітності та звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок, вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

2.3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та спеціальної звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Міжнародних стандартів аудиту (Міжнародний стандарт контролю якості 1, МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності», МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та інші МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова та спеціальна звітність не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій та спеціальній звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової та спеціальної звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової та спеціальної звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової та спеціальної звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
2.4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори звертають увагу на те, що управлінським персоналом не створюються забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на оплату відпусток, що є відхиленням від Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Враховуючи те, що зазначені невідповідності не є суттєвими для кредитної спілки, то не мають значного впливу на показники фінансової звітності і в цілому не перекручують її загальний фінансовий стан.
Поряд з цим, в зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами спілки після 01 листопада 2014 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та розрахунків, що проводилась станом на 01.11.2014 року. У нас не було можливості впевнитися в залишках готівкових коштів, вартості основних засобів, нематеріальних активів, а також заборгованості за розрахунками утримуваних станом на звітну дату через виконання альтернативних процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
2.5. Аудиторська думка (висновок) щодо фінансової звітності кредитної спілки (умовно – позитивний)
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність кредитної спілки «Академія» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання.

2.6. Аудиторська думка (висновок) щодо спеціальної звітності кредитної спілки (умовно – позитивний)
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», спеціальна звітність кредитної спілки «Академія» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, підготовлена відповідно до Концептуальної основи Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за №177 від 25.12.2003 року справедливо та достовірно відображає наведену в них інформацію згідно з концептуальною основою достовірного подання.
3. Достовірність та відповідність фінансового звіту суб’єкта підприємництва –
кредитної спілки «Академія»
3.1 . Класифікація та оцінка активів
Активи відображаються спілкою в балансі за умови, що оцінка їх може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.
3.1.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації)
Облік основних засобів ведеться спілкою на рахунку 10 «Основні засоби». Дані аналітичного обліку по вищезазначеному рахунку відповідають даним синтетичного обліку.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509 із змінами та доповненнями.
Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.
Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу спілки станом на 31.12.2014 року первісна вартість основних фондів становить 529 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 183 тис. грн.
Відповідно до даних бухгалтерського обліку та звітності спілки станом на 31.12.2014 року сальдо по рахунку 12 «Нематеріальні активи» (рядок 1001 Балансу ф.№1) рахується в сумі 17 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів (рядок 1000 Балансу ф.№1) станом на 31.12.2014 року становить 0 тис. грн.
Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи обліковуються відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за №750/4043 із змінами та доповненнями.
Порушень в обліку нематеріальних активів та основних фондів не виявлено.
3.1.2. Облік коштів і розрахунків
Облік касових операцій у спілці здійснювався відповідно до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320.
Спілкою відкрито наступні рахунки:
– поточний рахунок 26502000000089 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк», МФО 300614, м. Київ (Вінницьке відділення);
– поточний рахунок 26504001077996 відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 302786 у м. Вінниці;
– депозитний рахунок 26512004077996 відкритий в ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 302786 у м. Вінниці;
– депозитний рахунок 26513217948001 відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 300937 у м. Вінниці;

Операції на розрахунковому рахунку відображались в бухгалтерському обліку на рахунку 311 – «Розрахунковий рахунок».
Станом на 31.12.2014 року на балансі спілки рахуються грошові кошти в національній валюті в сумі 355 тис. грн.
Дебіторська заборгованість спілки складає:
тис .грн.
Назва рядка Рядок
балансу на 01.01.2014р. на 31.12.2014р.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахов
аних доходів 1140 93 89
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 565 2 598
Разом 3 658 2 687
Облік дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) здійснюється у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за №725/4018 із змінами і доповненнями (надалі – П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Резерв сумнівних боргів, відповідно до наказу про облікову політику визначається на підставі класифікації дебіторської заборгованості за строками її непогашення із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів відображена в балансі за первісною вартістю. Зазначена заборгованість в порівняні з початком року дещо зменшилась та станом на звітну дату склала 89 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає – 3 565 тис. грн., а станом на 31.12.2014 року – 2 598 тис. грн. Ця стаття відображає залишок заборгованості з розрахунків за кредитами наданими членам кредитної спілки (за вирахуванням резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів, який станом на 01.01.2014 року сформовано в сумі 276 тис. грн., та станом на 31.12.2014 року в сумі 328 тис. грн.).
Таким чином, в звітному періоді відбулося значне зменшення дебіторської заборгованості.
3.1.3. Облік фінансових інвестицій
Поточні фінансові інвестиції відображались на окремому рахунку у відповідності з нормативними вимогами. На кінець 2014 року поточні фінансові інвестиції спілки склали 1 739 тис. грн. У їх складі відображено вклади на депозитних рахунках у банку.
3.1.4. Облік витрат майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів відображались на окремому рахунку у відповідності з нормативними вимогами. Станом на 01.01.2014 року на балансі спілки рахуються витрати майбутніх періодів в сумі 13 тис. грн. На кінець року витрати майбутніх періодів склали 0 тис. грн.
3.2. Облік та достовірність зобов’язань
Спілка відображає в балансі зобов’язання за умови, що вони являють собою заборгованість контрагентів, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів спілки, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.
3.2.1. Облік кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість складає:
тис. грн.
Назва рядка Рядок
балансу на 01.01.2014р. на 31.12.2014р.
Поточна кредиторська заборгованість за:
– розрахунками з бюджетом 1620 15 2
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0
Разом 15 2
Розрахунки кредитної спілки «Академія» з працівниками по заробітній платі проводились по рахунку 661 «Розрахунки по оплаті праці», з підзвітними особами по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», з бюджетом по рахунку 641 «Розрахунки з бюджетом», по соціальному страхуванню по рахунках 65 «Розрахунки за соціальним страхуванням».
У кредитної спілки відсутня заборгованість за розрахунками з оплати праці.
Дані аналітичного обліку по вищезазначених рахунках відповідають даним синтетичного обліку.
3.3. Облік власного капіталу
Власний капітал кредитної спілки станом на 31.12.2014 року склав 4 971 тис. грн.
Структура власного капіталу спілки має слідуючий вигляд:
тис. грн.
Назва рядка Рядок
балансу на 01.01.2014р. на 31.12.2014р.
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 601 4 019
Додатковий капітал 1410 35 35
Резервний капітал 1415 929 905
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 50 12
Разом: 4 615 4 971
Для обліку пайового капіталу кредитна спілка використовує рахунок 402 «Пайовий капітал» в розрізі субрахунків: 4021 «Обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки», 4022 «Додаткові пайові внески членів кредитної спілки», станом на 31.12.2014 року залишки по субрахунках складають 112 тис. грн. та 3 907 тис. грн. відповідно.
Для обліку резервного капіталу в кредитній спілці використовується рахунок 43 «Резервний капітал» з відповідними субрахунками. Відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014 року рахуються залишки:
– по субрахунку 431 «Резервний капітал сформований за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки» в сумі 125 тис. грн.,
– по субрахунку 432 «Резервний капітал сформований за рахунок доходу кредитної спілки» в сумі 780 тис. грн.
Дані аналітичного обліку по рахунках 40, 42, 43 відповідають даним балансу станом на 31.12.2014 року.
Нерозподілений прибуток на звітну дату зменшився на 38 тис. грн. та склав 12 тис. грн.
3.4. Реальність та точність фінансових результатів
Суми доходів в кредитній спілці відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за №860/4153, витрати відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 року за №27/4248.
Облік витрат спілкою здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій із застосуванням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».
Діяльність спілки за 2014 рік характеризується наступними основними показниками:
Назва складових Рядок звіту Сума, тис. грн.
Інші операційні доходи 2120 738
Інші фінансові доходи 2220 159
Інші доходи 2240 –
Адміністративні витрати 2130 (735)
Інші операційні витрати 2180 (230)
Фінансові витрати 2250 (12)
Витрати з податку на прибуток 2300 –
Чистий збиток 2355 (80)
Звіт про фінансові результати за 2014 рік достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат спілки, а також розкриває інформацію про них.
4. Достовірність та відповідність річних звітних даних кредитної спілки «Академія»
Відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за №177 від 25.12.2003 року (надалі – Порядок №177) звітні дані кредитної спілки «Академія» включать:
1) загальна інформація про кредитну спілку (Додаток 1);
2) звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2);
3) звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки ( Додаток 3);
4) звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки ( Додаток 4);
5) розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5);
6) звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6);
7) звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток 7);
8) звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8).
В звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки (Додаток 2) відображено інформацію про кредитну діяльність спілки, її фінансові інвестиції, рух капіталу кредитної спілки, розрахунки за зобов’язаннями спілки, цільове фінансування та цільові надходження, тощо.
В звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3) наведено інформацію про активи кредитної спілки, а саме продуктивні (кредити, надані членам кредитної спілки, тощо) та непродуктивні (грошові кошти, основні засоби, тощо) та наводиться структура пасивів кредитної спілки. Згідно з Порядком № 177, у Звітних даних кредитна спілка відображає нерозподілений дохід за касовим методом, тобто проценти за кредитами, що надані членам кредитної спілки, у річних Звітних даних відображаються у розмірі фактично отриманої суми.
Розмір непокритого збитку за касовим методом складає 76 606,00 грн.
Всі інші дані наведені в Додатку 3 щодо активів та пасивів кредитної спілки відповідають даним бухгалтерського обліку.
В звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4) наведена інформація про доходи та витрати спілки, а також визначено фінансовий результат. Зокрема, за результатами 2014 року спілка отримала збиток в сумі 76 606,00 грн.
Станом на 31.12.2014 року в бухгалтерському обліку заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами рахується в сумі 358 738,00 грн. (Додаток 5).
В звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6) наведена інформація щодо кількості та суми наданих кредитів, їх деталізація за цільовим призначенням та режимом сплати.
В звітних даних про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8) відображено інформацію щодо суми кредитів, наданих членам кредитної спілки в розрізі кожного відокремленого підрозділу.
Звітні дані кредитної спілки наведені у відповідних додатках відповідають даним бухгалтерського обліку та складені відповідно до вимог Порядку №177.
5. Дотримання фінансових нормативів діяльності та критеріїв якості системи управління кредитної спілки «Академія»

Для забезпечення стабільної діяльності кредитної спілки «Академія», своєчасного дотримання нею зобов’язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, які притаманні діяльності кредитних спілок, Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок, яке затверджене Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №7 від 16 січня 2004 року, встановлені нормативи щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності, а також критеріїв якості системи управління.
На підставі Звітних даних кредитної спілки «Академія» розраховані фінансові нормативи та визначено їх дотримання нормативним значенням.
Номер пункту положення Назва нормативу Нормативне значення, % Фактичне значення,
% Коментар
2.2.1 Достатність капіталу >=10 543 707,68 Капітал кредитної спілки складає 543 407,68% від суми її загальних зобов’язань, норматив дотримується.
2.2.2 Коефіцієнт платоспроможності >=7 37,08 Коефіцієнт платоспроможності визначає здатність кредитної спілки розраховуватись за своїми зобов’язаннями та складає станом на дату балансу (31.12.2014) 37,08%, норматив дотримується.
2.2.3 Резервний капітал >=15 25,74 Резервний капітал кредитної спілки повинен формуватися за графіком, передбаченим у положенні про фінансове управління кредитної спілки до моменту досягнення ним не менше як 15 % від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Резервний капітал спілки сформовано в розмірі 25,74%, норматив дотримується .
2.2.4 Розподіл на пай Розподіл на пай здійснюється за умови дотримання нормативів достатності капіталу, прибутковості , коефіцієнта платоспроможності та графіка формування резервного капіталу За результатами 2014 року спілка отримала збиток в сумі 76 606 грн., в зв’язку з цим, розподіл на додаткові пайові внески не здійснювався.
3.1.1 Проблемні кредити до власних коштів <=100 27,52 Загальна сума заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими кредитами складає 27,52% від суми регулятивного капіталу (власних коштів) за виключенням капіталу сформованого за рахунок додаткових пайових внесків, норматив дотримується.
3.1.2 Проблемні кредити до кредитів <=10 1,05 Загальна сума заборгованості кредитної спілки за простроченими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами не перекритої сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок в 2014 складає 1,05% від загальної суми заборгованості за наданими кредитами, норматив дотримується.
3.1.3 Платні пасиви до доходних активів <=100 0 Спілка не залучала внески (вклади) від членів спілки та від юридичних осіб на депозитні рахунки.
3.1.4 Можливість залучення <=100 0 В зв’язку з тим, що спілка не залучала внески (вклади) від членів спілки на депозитні рахунки та не здійснювала розподіл доходу на додаткові пайові внески зазначений норматив не розраховується.
3.2.1 Максимальний кредит <=20 0 Норматив дотримується.
3.2.2 Максимальний залишок кредиту <=25 0,17 Максимальний залишок (на 31.12.2014) за наданими кредитами одного члена кредитної спілки складає 0,17% від капіталу кредитної спілки, норматив дотримується.
3.2.4 Кошти від юр. осіб <50 0 Кредитна спілка в 2014 році не залучала на договірних умовах кредити банків, кредити від об’єднаної кредитної спілки, грошові кошти від інших установ та організацій.
3.2.5 Зобов’язання перед членом <=10 0 Спілка не залучала внески (вклади) від членів спілки на депозитні рахунки, в зв’язку з цим норматив не розраховується.
3.2.6 Інвестиції до капіталу <=60 0 В 2014 році кредитною спілкою не здійснювались внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки, кооперативного банку, бюро кредитних історій та грошові кошти не розміщались у державні цінні папери.
3.2.7 Зобов’язання перед 3-ми особами <=100 0 Станом на дату балансу залишок зобов’язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем відсутній.
3.3.1 Прибутковість >=100 87,8 Співвідношення нерозподіленого доходу попереднього періоду та фактично отриманих кредитною спілкою доходів звітного періоду до суми витрат кредитної спілки, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року, доходу, розподіленого на пайові внески протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року становить 87,8%, норматив не дотримується.
4.1.1 Миттєва ліквідність >=10 0 В зв’язку з відсутністю внесків (вкладів) на депозитних рахунках до запитання даний норматив не розраховується.
4.2.1 Короткострокова ліквідність >=100 403 963,36 Ліквідні активи з початковим терміном погашення до одного року на кінець звітного року складають 403 963,36% у співвідношенні до короткострокових зобов’язань з початковим терміном погашення до одного року, норматив дотримується.
За результатами перевірки ми дійшли висновку, що діяльність кредитної спілки в цілому відповідає вимогам чинних законодавчих та нормативних документів. Капітал та резерви кредитної спілки формуються згідно зі Статутом та рішенням загальних зборів членів спілки. Основною функцією регулятивного капіталу Кредитної спілки є забезпечення безперервної діяльності. Принципи формування резервів та регулятивного капіталу не суперечать нормативним вимогам. Інформація про капітал та рух резервів адекватно наведена у відповідних Додатках Звітних даних та у фінансовій звітності.
Регулятивний капітал є достатнім та відповідає встановленим нормативам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Як свідчать показники фінансового та майнового стану, кредитна спілка станом на 31.12.2014 року має достатню ліквідність та платоспроможність.
Протягом 2014 року спілка отримала збиток в сумі 76 606 грн., а це в свою чергу негативно вплинуло на показник прибутковості, який станом на звітну дату склав 87,8%, що на 12,2% менше від нормативного значення.
6. Інші елементи
6.1. Основні відомості про аудиторську фірму
Приватне підприємство Аудиторська фірма «Служба аудиту» здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм №1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.01 року (рішення №98) та продовжено рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 року №224/3 до 23.12.2015 року та Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ № 0091, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження №49 від 14.01.2014р.).
Рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2011 року № 227/4 аудиторську фірму визнано такою, що пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості.
Крім цього, 29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою України до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.
Ідентифікаційний код 25500146.
Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105 тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00; e-mail: sl.audit@ukr.net
Аудитор-директор аудиторської фірми, що підписує аудиторський висновок (звіт): Якимчук Віра Іванівна, сертифікат аудитора серія А №003365 виданий рішенням Аудиторської палати України від 26 березня 1998 року №64 та продовжений рішенням Аудиторської палати України від 23 лютого 2012 року №246/3 до 26 березня 2017 року.
6.2. Інформація про договір на проведення аудиту
Аудит фінансової звітності та звітних даних кредитної спілки «Академія» проведено відповідно до договору №41-14 від 29.12.2014 року, укладеного між спілкою та аудиторською фірмою «Служба аудиту».
Перевірку розпочато – 02.03.2015 року, закінчено – 06.03.2015 року.
6.3. Дата складання аудиторського висновку (звіту) «06» березня 2015 року.

Директор
аудиторської фірми «Служба аудиту»

_______________ В.І. Якимчук
(сертифікат аудитора серія А №003365)

Leave a Reply